Du er her

Samarbeidende nasjonale tjenester

Samarbeid mellom nasjonale tjenester som har overlappende arbeidsområder

Nasjonale kompetansetjenester skal arbeide for kompetanseheving og kompetansespredning innenfor sitt faglige ansvarsområde til fagpersoner, pasienter og publikum i hele landet. Arbeidet gjelder hele pasientforløp, fra utredning og behandling til rehabilitering. Tjenestene er ikke nasjonale behandlingstjenester, men skal jobbe for at pasienter over hele landet får tilgang til best mulig behandling.

Nasjonal kompetansetjeneste for inkontinens og bekkenbunnsykdom (KIB) har som mål å bidra til at det bygges opp kompetanse innen utredning og behandling i alle helseregioner. Tjenesten jobber med etablering av faglige nettverk som ett av tiltakene som kan bidra til fagutvikling og kompetansespredning innen fagfeltet. KIB er lokalisert til Universitetssykehuset Nord-Norge HF, Tromsø.

Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser (NKSD) samordner alle kompetansesentrene for personer med sjeldne diagnoser. Det er i alt ni kompetansesentre og tre av disse inngår i samarbeidet med KIB.
Les mer om NKSD og de ni kompetansesentrene

Samarbeid om inkontinens og bekkenbunnsykdom

KIB og NKSD samarbeider om å avklare tilgrensende eller overlappende ansvarsområder for personer med inkontinens og bekkenbunnsykdom. Formålet med samarbeidet er å utnytte tjenestenes samlede kompetanse på en bedre måte, spesielt fordi tjenestene arbeider med ulik tilnærming. Det tjenestene har felles er at alle arbeider for pasientgrupper som kan oppleve funksjonsforstyrrelser relatert til avføring og vannlating.

Samarbeidet gjelder følgende tjenester:

 • Nasjonal kompetansetjeneste for inkontinens og bekkenbunnsykdom  (KIB), ved Universitetssykehuset Nord-Norge
 • Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser
  • Nevromuskulært kompetansesenter (NMK ), ved Universitetssykehuset Nord-Norge
  • Senter for sjeldne diagnoser  (SSD), ved Oslo Universitetssykehus
  • TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser (TRS), ved Sunnaas sykehus

I det følgende kommer en kort beskrivelse av de ulike tjenestene, med redegjørelse for hvilke problemstillinger pasientene kan oppleve knyttet til avførings- og vannlatingsproblemer.

Nevromuskulært kompetansesenter (NMK)

NMK er et nasjonalt kompetansesenter for personer med medfødte nevromuskulære sykdommer, som for eksempel muskeldystrofi. NMK bygger spesialkompetanse gjennom nasjonalt og internasjonalt samarbeid, forskning, klinisk praksis, kurs og konferanser, erfaring fra medisinsk diagnostikk og behandling av pasienter. Senteret sprer kompetanse gjennom å arrangere kurs og konferanser for brukere, pårørende, helsepersonell og andre fagpersoner over hele landet.

Noen pasienter opplever urin- og/eller avføringsproblematikk som kan påvirke det sosiale livet.

Adresser til NMK:

Senter for sjeldne diagnoser (SSD)

Senter for sjeldne diagnoser er et landsdekkende kompetansesenter for cirka 70 sjeldne diagnoser eller diagnosegrupper. SSD tilbyr skriftlig informasjon, rådgivning, veiledning og kurs om sjeldne diagnoser og hvordan det er å leve med en slik diagnose. Senterets tjenester har et livsløpsperspektiv og er rettet mot brukere, foreldre, søsken, og fagpersoner i hele landet.

Pasienten med de medfødte misdannelsene anorektale misdannelser og blæreekstrofi/epispadi får et tilbud fra senteret. Personer med disse diagnosene kan i tillegg til inkontinens og funksjonsforstyrrelser relatert til avføring og vannlating også ha smerter i bekken, medfødte endringer på ryggmarg med påfølgende nevrogene dysfunksjoner som massiv forstoppelse og nevrogen blære.

Adresser til SSD:

TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser

TRS er et nasjonalt kompetansesenter for sjeldne, medfødte tilstander. TRS jobber tverrfaglig og har livsløpsperspektiv. Kompetansesenteret samler, utvikler og sprer kunnskap om diagnosene de gir tilbud til.

Senteret er en del av Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser (NKSD) og hører hjemme på Sunnaas sykehus på Nesodden.

Personer med ryggmargsbrokk (myelomeningocele) har skadet ryggmarg og som regel nevrogen blære- og tarmforstyrrelse.

Også innen andre av TRS` diagnosegrupper, som skjelettdysplasier og bindevevstilstander, forekommer utfordringer knyttet til vannlating og avføring. 

Adresser til TRS:

Nasjonal kompetansetjeneste for inkontinens og bekkenbunnsykdom (KIB)

Tjenesten er en kompetansetjeneste innen tverrfaglig utredning og behandling av vannlatings - og avføringsforstyrrelser, bekkenbunnsmerter, samt komplekse og sammensatte bekkenbunnforstyrrelser.

KIB er etablert for å bygge opp og heve kompetansen til helsepersonell i alle regioner innen utredning og behandling av inkontinens og bekkenbunnsykdom. Dette gjøres i form av hospiteringsplasser, kurs, undervisning, foredrag, og konsulenthjelp. Tjenesten driver også informasjonsvirksomhet rettet mot brukere og publikum generelt. Arbeidet foregår i et tverrfaglig samarbeid på tvers av seks avdelinger:

 • Avdeling for gynekologi, Kirurgi-, kreft- og kvinnehelseklinikken
 • Avdeling for gastroenterologisk kirurgi, Kirurgi-, kreft- og kvinnehelseklinikken
 • Avdeling for urologi og endokrin kirurgi, Kirurgi-, kreft- og kvinnehelseklinikken
 • Nevrologisk avdeling, Nevro- Orto- Rehabiliteringsklinikken
 • Fysioterapi avdelingen, Nevro- Orto- Rehabilliteringsklinikken
 • Radiologisk avdeling, Diagnostisk klinikk

Adresser til KIB: